Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (“Site”). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στο Site. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο Site, θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους.
Πριν συνεχίσετε θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των Όρων αυτών για το αρχείο σας.
Η παρούσα ιστοσελίδα “www.mikos.gr” αποτελεί σύστημα επικοινωνίας της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε., με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Β. ΜΗΚΟΣ Α.Ε. έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας και του διαδικτυακού τόπου της (είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι).
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα σήματα της εταιρίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. και ανήκουν στην ιδιοκτησία της.
Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.
Κανένας από τους Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία εταιρικής ταυτότητας της Β. ΜΗΚΟΣ Α.Ε. ή τρίτων.

Μεταβολή περιεχομένου
Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε., άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.
Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.
Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται στην αδιάκοπη παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του.

Οι υποχρεώσεις του κοινού
Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε..

e – mail – Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Τα e-mail των επισκεπτών της σελίδας παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια για ενημέρωση αποκλειστικά και μόνο επί θεμάτων marketing και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων
Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε., προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.
Η Β. ΜΗΚΟΣ Α.Ε. δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει. Επίσης δεν εγγυάται την αλήθεια ή ορθότητα οιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας τυχόν διατίθεται από τους παραπάνω δικτυακούς τόπου.
Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης
Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. δικαιούται όποτε κρίνει η ιδία να τροποποιεί τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.
Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων κατά την ελεύθερη κρίση της.

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Β. ΜΗΚΟΣ Α.Ε. οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τη Β. ΜΗΚΟΣ Α.Ε. στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Μη ενήμερο υλικό
Στον δικτυακό τόπο (site) της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άλλο υλικό.

Ορισμοί, πληροφορίες & περιεχόμενο
Σημαίνει δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.

Λειτουργικές δυνατότητες
Σημαίνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του Site.

Όροι Χρήσης
Σημαίνει το συμβόλαιο ανάμεσα στην Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. και σ’ εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε.
Σημαίνει την Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε., της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση: Σαλαμίνος 66, 17676 Καλλιθέα, τηλ. 2109564079, φαξ 2109536285

Κοινό
Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη του Site/Χρήστη που συμμετάσχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το “εσάς / σας / χρήστης” θα ερμηνεύονται ανάλογα).