Προστασία Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων

Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με ιδιαίτερη προσοχή. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική ενημέρωση.
Όταν η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. λαμβάνει τα στοιχεία σας, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας, με τους παρακάτω τρόπους. Όταν συνδέεστε με το δικτυακό χώρο της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε., δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τα στοιχεία σας. Ο server συλλέγει μόνο τα domain names και όχι τις διευθύνσεις e-mail.

Η πληροφόρηση αυτή συλλέγεται (όχι σε ονομαστική βάση) για στατιστικούς λόγους, για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, το μέσο χρόνο κάθε επίσκεψης, κλπ. Η Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για τη βελτίωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποτελεσματική και ασφαλή, η Β. ΜΗΚΟΣ Α.Ε. εφαρμόζει τις γνωστές σήμερα δικλείδες και πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Δεδομένα είναι δυνατό να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε με κάποια άλλη ιστοσελίδα, τότε θα ισχύουν οι κανονισμοί της εκάστοτε ιστοσελίδας και όχι της Β.ΜΗΚΟΣ Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται υπ’ ευθύνη σας. Με την αποστολή του βιογραφικού σας δηλώνετε ότι τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Το βιογραφικό σημείωμά σας καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο το οποίο εισάγεται στη φόρμα της αίτησής σας για την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος περιέχει δεδομένα (τα «Προσωπικά Δεδομένα») που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία Β. ΜΗΚΟΣ ΑΕ (ή MIKOS) των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή για την κάλυψη άλλης θέσης για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες (στο εξής «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι της MIKOS. Επιπλέον, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές / εξυπηρετητές (servers) που διαθέτει η εταιρεία MIKOS.

Μετά το πέρας της διαδικασίας κάλυψης της θέσης για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το αργότερο μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διαγραφούν. Αν τελικά η MIKOS αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, θα σας ενημερώσει σχετικά και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την οποία μπορείτε και να αρνηθείτε.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στη MIKOS για πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων βάσει των άρθρων 16 και 17 του Κανονισμού 2016/679 αντίστοιχα ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας με βάση το άρθρο 18 του Κανονισμού 2016/679. Τέλος, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού 2016/679.

Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε Επεξεργασίας.

Αν θεωρείτε ότι η Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβαίνει τον Κανονισμό 2016/679 έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για κάθε είδους διευκρίνιση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων κατά τα ανωτέρω μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: